Het college van burgemeester en wethouders heeft een volgende stap gezet op weg naar één nieuw wijkteam, waar inwoners vanaf 2020 terecht kunnen voor hulp en ondersteuning. Inwoners kunnen dan bij één Wijkteam terecht voor al hun vragen over onderwerpen waar zij in het dagelijks leven mee te maken kunnen krijgen, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, leerlingenvervoer, rolstoelen, jeugdhulp en schulden. Dat kan vanaf 2020 via één telefoonnummer, e-mail of door binnen te lopen bij de Burgt of het Kwadrant. Het Wijkteam zal dan ook regelmatig op andere plekken in de gemeente te vinden zijn, zoals op scholen en in buurtcentra.

Totdat het nieuwe wijkteam er is, kunnen inwoners met hun vragen terecht bij het Team Sociale Ondersteuning, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Samenlevingsloket van de gemeente, zoals ze dat nu ook gewend zijn.

Geen verschillende loketten meer

“We willen met één Wijkteam nog beter aansluiten bij wat inwoners nodig hebben,” aldus wethouder Corien van Starkenburg. “Als een kind bijvoorbeeld al begeleiding krijgt, dan willen we niet dat ouders ook nog langs een ander loket moeten voor vervoer naar speciaal onderwijs.”

Op 6 september 2018 is het voorstel van het college ‘Samen naar het wijkteam van morgen’ behandeld. Daarin werd een voorstel gedaan om de medewerkers van de Team Sociale Ondersteuning, en de Jeugd- en Gezinsteams in dienst te laten treden van de gemeente. Deze zijn nu gedetacheerd vanuit andere organisaties zoals Cardea, Kwadraad MEE en Welzijnskwartier.

Medewerkers in dienst of duurzaam gedetacheerd

De gemeenteraad heeft naar aanleiding van dit collegevoorstel vragen gesteld over financiën, kwaliteit, personeel, organisatie en klanttevredenheid. De raad heeft daarbij aangegeven dat zij het inzetten van medewerkers, nader uitgewerkt wil zien. Het gaat om twee scenario’s: Eén waarbij medewerkers van het Team Sociale Ondersteuning en het Jeugd- en Gezinsteam in dienst kunnen komen van de gemeente. Het andere scenario gaat om duurzame detachering van deze medewerkers vanuit hun moederorganisatie naar de gemeente.

We hebben de raad nu voorgesteld voor duurzaam detacheren te kiezen, omdat dit de beste basis blijkt te bieden voor een succesvolle start. Deze vorm geeft bovendien flexibiliteit met het oog op landelijke en regionale ontwikkelingen. Met eenduidige aansturing van het nieuwe Wijkteam verwachten we de beste zorg voor inwoners te kunnen leveren. Het uitgangspunt blijft hierbij dat we de klant voorop blijven stellen en dat inwoners snel en goed via één loket geholpen kunnen worden, waarbij het niet uitmaakt welke vraag ze hebben.Wethouder Corien van Starkenburg

Het college heeft in afstemming met medewerkers van het Team Sociale Ondersteuning en de Jeugd- en gezinsteams, het Samenlevingsloket en het management van de betrokken organisaties, antwoord gegeven op de vragen van de raad en beide gevraagde scenario’s nader uitgewerkt. Het college licht in de raadsvergadering van donderdag 31 januari de beantwoording van de vragen en de uitwerking van eerdergenoemde scenario’s nader toe.

Eenvoudige vragen, snelle antwoorden

Met het nieuw te vormen Wijkteam wil de gemeente inzetten op een brede aanpak voor gezinnen als dat nodig is. Eenvoudige worden snel beantwoord, met zo min mogelijk schakels ertussen. Denk hierbij aan de aanvraag van een rolstoel. Bij meer ingewikkelde vragen, waar ook meerdere hulpverleners bij betrokken zijn, wordt vanuit één gezinsgericht plan gewerkt. Dit is een doorontwikkeling van hoe er al gewerkt wordt in het Team Sociale Ondersteuning en de Jeugd- en Gezinsteams.