De Biltlaan krijgt een nieuwe, duurzame inrichting. Het college van B&W heeft dinsdag 8 januari de uitgangspunten voor de herinrichting vastgesteld. Al het asfalt zal worden vervangen, de Kon. Julianabrug wordt grondig gerenoveerd, er komen fietspaden langs de Biltlaan tussen De Krom en de Helmbergweg en het groen langs de weg wordt aangepast en opgewaardeerd. Ook worden enkele maatregelen uitgevoerd om de bussen van R-net hier vanaf eind 2020 te kunnen laten rijden. In december 2020 – wanneer de dienstregeling van R-net ingaat – moet het werk klaar zijn.

De Biltlaan is een van de hoofdroutes binnen Katwijk. De weg is verouderd en wordt nu op een duurzame manier klaargemaakt voor de toekomst. We gaan hierbij zorgen voor goede voorzieningen voor alle weggebruikers.Wethouder Rien Nagtegaal

Biltlaan met vrijliggende fietspaden

De Biltlaan is in de jaren 70 van de vorige eeuw ingericht, en hard aan renovatie toe. Daarnaast staat ook het doortrekken van de bestaande fietsroute langs de Biltlaan richting de Krom al lang op het wensenlijstje van de gemeente. Rien Nagtegaal: ‘Vanaf de Helmbergweg wordt de fietser nu de wijk in gestuurd richting Noordwijk. Dat is niet alleen onduidelijk en onlogisch, maar komt ook de veiligheid voor fietsers niet ten goede en zorgt voor overlast in de wijk.’ In de afgelopen maanden is een participatietraject geweest over een aantal manieren waarop fietspaden langs de weg kunnen worden aangelegd. Naast veel positieve reacties van gebruikers van de fietsroute, omwonenden van de Biltlaan, de fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland heeft de gemeente ook terughoudende reacties ontvangen van direct aanwonenden van de weg, die vrezen voor meer overlast door geluid, fijnstof en het verlies van privacy en een deel van het huidige groen. Bij de verdere uitwerking van het fietspaden- ontwerp zal de gemeente deze genoemde nadelen zoveel mogelijk proberen weg te nemen.

Twee varianten

De gemeente heeft na het participatietraject nog twee varianten in beeld: een tweerichtingsfietspad aan de oostkant van de Biltlaan en twee enkelzijdige fietspaden aan weerskanten van de Biltlaan. Deze twee varianten worden de komende periode verder onderzocht. Samen met de omgeving zal bekeken worden welke variant het beste ingepast kan worden, zodat er een duidelijke en logische doorgaande fietsroute ontstaat die zo min mogelijk impact heeft op de woningen langs de Biltlaan. Wethouder Rien Nagtegaal geeft aan dat de gemeente ook de belangen van aanwonenden in beeld heeft: ‘We realiseren ons dat er veel verschillende belangen spelen. Fietsers willen een duidelijke doorgaande route, maar voor de bewoners langs de Biltlaan betekent dit dat de huidige groene ‘buffer’ voor hun woning gaat veranderen. In het vervolgtraject gaan we samen met de omgeving kijken hoe de fietspaden het beste ingepast kunnen worden, en hoe we de afscheiding tussen de tuinen en de Biltlaan zelfs beter kunnen maken’. De aanpassing van de huidige – wat verwilderde – groenstrook moet leiden tot kwalitatief beter groen. Naast de ‘bufferfunctie’ voor de aan de Biltlaan liggende woningen, wil de gemeente met een nieuwe groene inrichting ook meer biodiversiteit creëren.

Renovatie Kon. Julianabrug

Ook de Kon. Julianabrug is aan renovatie toe. Deze beweegbare brug dateert uit 1962 en is te smal voor het hedendaags gebruik. Bovendien worde de brug nauwelijks meer geopend voor scheepvaart. De afgelopen maanden is uitgebreid technisch onderzoek gedaan. Hieruit blijk dat vooral de dek-constructie moet worden vervangen, maar dat uit het oogpunt van duurzaamheid de onderliggende constructie en de fundering behouden kunnen blijven. Uit overleg met provincie, waterschap en gebruikers (scheepvaart) blijkt dat het beweegbare brugdek vervangen kan worden door een vast brugdek met een iets grotere doorvaarthoogte. Hierdoor is een bediening van de brug niet meer nodig, en vermindert de geluidsoverlast doordat er geen beweegbaar dek meer ‘klappert’. Met de renovatie van de brug krijgen zowel de brug zelf als de oevers een flinke kwaliteitsslag. De fietstunnel op de noordoever krijgt een compleet nieuwe inrichting, waarbij vooral gekeken wordt naar de sociale veiligheid, de openheid van het gebied en groen. Ook hier kan er geïnvesteerd worden in een kwaliteitsverbetering van het groen. Het ontwerp hiervoor wordt in overleg met de omgeving gemaakt.

R-net maatregelen

Op de Biltlaan wordt ook een aantal R-net maatregelen uitgevoerd. De rotonde Biltlaan – Rijnsoever wordt aangepast om de R-net bussen beter te kunnen laten doorstromen. Ook worden fietsers van de rotonde afgehaald om de verkeerssituatie veiliger te maken. Daarnaast worden de bushaltes bij de Hoornespassage opgewaardeerd tot R-net haltes. De huidige halte bij de Helmbergweg (richting Noordwijk) komt te vervallen, deze wordt onderdeel van de R-net halte Hoornespassage.

Planning

De gemeenteraad bespreekt de voorstellen voor de herinrichting van de Biltlaan naar verwachting in januari en februari. Bij een positief besluit zullen de ontwerpen voor de weg, de fietspaden en de brug uitgewerkt en gedetailleerd worden. Ook worden de R-net maatregelen – waarvoor al voorlopige ontwerpen zijn – definitief gemaakt. Daarnaast moet een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden en moeten er omgevingsvergunningen worden aangevraagd. Dit jaar zullen nog verschillende bijeenkomsten met de omgeving worden georganiseerd over de plannen. In 2020 zal het werk worden uitgevoerd.

Introductie R-net

Vanaf december 2020 start de dienstregeling van R-net: de hoogwaardig openbaar vervoerlijn tussen Katwijk, Noordwijk en Leiden. In de kern van Katwijk wordt een aantal inpassingsmaatregelen genomen. De maatregelen bestaan onder andere uit het omvormen van bushaltes tot R-net haltes, het aanleggen van enkele nieuwe haltes (onder andere op de Boulevard ter hoogte van het Vuurbaakplein), de aanleg van een fiets/voetgangerstunneltje bij het Waterloopje, het aanpassen van de rotonde Biltlaan/Rijnsoever en het aanleggen van een busstrook op de Kon. Julianalaan noord. Om overlast voor weggebruikers en omwonenden te voorkomen, wordt een aantal gemeentelijke werken die net na de start van R-net gepland stond, naar voren gehaald. Dit betreft onder andere de herinrichting van de Biltlaan. Ook werken van derden – zoals de aanleg van een nieuwe waterleiding – worden zoveel mogelijk ingepast in deze planning.