Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 december besloten het afmeren door een rondvaartboot aan de Prins Hendrikkade de komende vijf jaren voort te zetten. Uit afstemming met omwonenden, ondernemers, rederijen en ontheffing houders is niet gebleken dat de doorvaart en manoeuvreerbaarheid wordt belemmerd door een rondvaartboot. Ook is er geen overlast voor omwonenden ontstaan. De rondvaartboot biedt toeristische en economische voordelen en levert een bijdrage aan het watertoerisme in Katwijk.

Verzoek gemeenteraad

De aanleiding van dit collegebesluit is dat op 28 juni 2018 een meerderheid van de gemeenteraad aan het college heeft gevraagd voor de zomer van 2018 een ontheffing te verlenen aan Rederij van Hulst om passagiers af te zetten en op te halen bij de Prins Hendrikkade. Ook heeft de gemeenteraad gevraagd de ervaringen met de tijdelijke ontheffing voor Rederij Van Hulst mee te nemen in een evaluatie van het gebruik van het Prins Hendrikkanaal en een oplossing aan te bieden.

Aan- en afmeren rondvaartboot

Op 18 juli 2018 is een tijdelijke ontheffing verleend aan Rederij Van Hulst. Zoals afgesproken is tijdens de zomer van 2018 alleen kortdurend aan- en afmeren bij de Prins Hendrikkade toegestaan door de rondvaartboot van Rederij van Hulst tussen 10:00 uur en 23.00 uur voor het afzetten en ophalen van passagiers. Het gaat hier om een lage rondvaartboot van circa 25 meter lang, die vooruit en achteruit vaart en niet hoeft te keren. Aan de overzijde van de nieuwe steiger meren ’s zomers ook sloepen af. Hier is ruimte gecreëerd voor de rondvaartboot en er zijn borden geplaatst om het aan- en afmeren in goede banen te leiden.

Evaluatie positief

Na afgelopen zomer is geëvalueerd hoe het gebruik door meerdere vaartuigen is gegaan. Omwonenden en ondernemers rondom de Zwaaikom en de Prins Hendrikkade, de Katwijkse Ondernemersvereniging (KOV), de Winkeliersvereniging Zeezijde, Stichting Katwijk Marketing, Stichting Katwijker Motor (exploitant varend erfgoed kade), de watertaxi rederijen (o.a. Leidsche Rederij) en andere ontheffing houders hebben een brief ontvangen. In deze brief is gevraagd eventuele vragen of opmerkingen ten behoeve van de evaluatie door te geven aan de gemeente Katwijk. De gemeente Katwijk heeft geen klachten of problemen ontvangen. Het aan- en afmeren door een rondvaartboot aan de Prins Hendrikkade voorziet in een behoefte, want er zijn afgelopen (na)zomer zes dagen per week veel bezoekers afgezet en opgehaald. Dit heeft een positieve bijdrage geleverd aan de Katwijkse economie en het heeft gezorgd voor een grotere bekendheid van Katwijk als badplaats, maar ook van de Katwijkse binnenhaven. Een voortzetting zal ook op langere termijn economische voordelen bieden door meer toeristische bestedingen.