Het CDA en DURF hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college over de AED’s in de openbare ruimte van Katwijk. Een aantal weken geleden gaf Katwijk Actueel aandacht aan een actie voor een BuurtAED in de Rijnsoever, deze actie is succesvol afgerond. Ook in andere delen van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg lopen acties voor een BuurtAED om de eerste hulp tijdens een hartaanval sneller te kunnen verlenen.

Een openbaar toegankelijke AED zou naar de mening van de fracties DURF en CDA levens kunnen redden, zeker in combinatie met het regelmatig aanbieden van reanimatiecursussen georganiseerd in de wijken en kernen.CDA en DURF

Door middel van de onderstaande vragen willen de twee partijen inventariseren of er al voldoende informatie is over de AED’s en hoe de gemeente bij zou kunnen dragen aan een dekkend AED-netwerk.

  1. Is de gemeente Katwijk op de hoogte van de plaatsen waar een AED hangt in alle wijken en kernen? Zo ja, is deze informatie goed toegankelijk voor alle inwoners? Is deze informatie toegankelijk voor alle hulpdiensten, zoals bijvoorbeeld de meldkamer?
  2. Is het college het met DURF en het CDA eens dat een 24/7 dekkend AED-netwerk van groot belang is en welke stappen wil het college zetten om dit (nog meer) te bereiken?
  3. Is het college bereidt zelf het goede voorbeeld te geven door de gemeentelijke AED’s in een 24/7 toegankelijke kast te hangen? Zo ja, kan hierbij rekening worden gehouden met vandalisme of diefstal door pincodekasten te gebruiken?
  4. Op welke manier kan de gemeente Katwijk particuliere initiatieven ondersteunen bij het verkrijgen van een AED? In hoeverre wordt dit momenteel gedaan?
  5. Is het college van mening dat het van belang is dat zoveel mogelijk inwoners binnen de gemeente Katwijk kunnen reanimeren?
  6. Is de gemeente Katwijk voornemens, om naast het ondersteunen van een 24/7 dekkend AED-netwerk, reanimatiecursussen te organiseren voor haar inwoners? Zo ja, wanneer gaat dit plaatsvinden en in welke frequentie? Zo nee, waarom niet?

https://twitter.com/G_Schrijvers/status/1069196817672359936