Op donderdag 22 november vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis. De raad debatteert over de start van het opstellen van de nieuwe Woonagenda, het instellen van vuurwerkvrije zones en wie de gemeente in de regio vertegenwoordigt. De raad laat zich informeren over Integraal Gebiedsgericht Werken in de Hoornes, oplossingen voor de ongevallen met (brom)fietsers op de Boulevard en over de organisatie van de toegang tot hulp en ondersteuning.

Informatie

Tussen 19.45 en 20.45 uur laat de raad zich informeren over het Integraal Gebiedsgericht Werken in de Hoornes. Het college heeft een plan van aanpak opgesteld voor de eerste fase. In de eerste fase wordt samen met stakeholders de omgevingsvisie concreet gemaakt door alle projecten en inspanningen in de Hoornes in kaart te brengen.

Tussen 19.45 en 20.45 uur laat de raad zich ook informeren over de ongevallenanalyse en de voorstellen voor de Boulevard. De verkeerssituatie op de Boulevard is onveilig voor (brom)fietsers. In vervolg op een analyse door de verkeerspolitie van plaatsgevonden ongevallen legt het college nu aan de raad mogelijke aanpassingen voor met de vraag welke oplossingsrichtingen verder moeten worden uitgewerkt voor besluitvorming.

Om 20.45 uur informeert het college de raad over de toegang tot hulp en ondersteuning van haar inwoners. Ontwikkelingen, ervaringen en ook een financieel negatief meerjarig beeld leiden er toe dat het college de toegang tot hulp en ondersteuning met ingang van 1 januari 2020 anders wil organiseren. Het college informeert de raad over de wijze waarop de voorkeursvariant wordt uitgevoerd. Deze sessie eindigt om 21.30 uur.

Debat

Tussen 19.45 en 20.45 uur vindt een debat plaats over Vuurwerkvrije zones. Op 6 september 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen voor het onderzoeken van de mogelijkheid voor vuurwerkvrije zones in Katwijk. Het college kan deze vuurwerkvrije zones instellen en presenteert twee mogelijkheden: vuurwerkvrije zones in parken en vrijwillige vuurwerkvrije zones.

De raadscommissie debatteert tussen 20.45 en 21.30 uur over de Startnotitie Woonagenda gemeente Katwijk 2020-2023. De huidige Woonvisie 2015-2019 loopt in 2019 af. Om invloed en sturing te houden op de woningmarkt moet het woonbeleid geactualiseerd worden. De startnotitie bevat een voorstel voor het proces naar een nieuwe Woonagenda.

Tussen 19.45 en 20.45 uur vindt een debat plaats over wie de gemeente in de regio vertegenwoordigt. Na de gemeenteraadsverkiezingen kan de gemeente twee leden voordragen voor het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Het college stelt voor de burgemeester en een raadslid af te vaardigen.

Besluiten

De raad neemt vanaf 21.30 uur besluiten over:

  • Wegenbeleidsplan 2018-2027
  • Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Katwijk 2014
  • Zienswijze Regionaal Beleidsplan politie Den Haag

Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.
Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. RTV Katwijk zendt de vergaderingen in de raadzaal uit. De vergaderingen in de Burgerzaal zijn via een livestream op de website van de gemeente te beluisteren.