In Katwijk is in totaal 2,4 miljoen vierkante meter aan wegen die de gemeente moet onderhouden. Verreweg het grootste deel van de openbare ruimte in onze gemeente bestaat dus uit wegen. Daarom is investeren in wegen ook van groot belang voor de leefbaarheid. In het wegenbeleidsplan wordt naast de technische kwaliteit nu ook gekeken naar toegankelijkheid, meer ruimte voor wandelaars en fietsers, duurzaamheid, innovatie en participatie.

We  nemen continu maatregelen om de kwaliteit van de wegen in stand te houden. Voor het vervangen van de wegen wil de gemeente met dit nieuwe plan ook structureel geld reserveren.  Dit biedt ook volop kansen om samen de leefbaarheid in Katwijk verder te verbeteren.

Voor het beheer van de weg betekent dit bijvoorbeeld dat waar de weg aangepakt wordt er ook samen met bewoners en andere belanghebbenden gekeken wordt naar de wensen van de gebruikers. Thema’s zoals mobiliteit, verkeersveiligheid, parkeren, het gebruik van duurzame materialen, technieken en het beperken van wateroverlast worden steeds belangrijker.

De gemeente heeft een zorgplicht vanuit de Wegenwet en is verantwoordelijk voor de onderhoudstoestand van de wegen. Om de wegen in Katwijk de komende jaren goed te beheren en te onderhouden worden drie scenario’s voorgelegd:

  • Scenario 1: groot onderhoud en vervanging van wegen, waarbij ook ingezet wordt op duurzaamheid en participatie.
  • Scenario 2: groot onderhoud en vervanging van wegen, waarbij op voorhand minder kan worden ingezet op duurzaamheid en participatie.
  • Scenario 3: onderhoud en vervanging van wegen, waarbij er geen extra middelen worden gevraagd met als risico dat het kwaliteitsniveau van de wegen in Katwijk terugloopt.

Het college gaat de raad scenario 1 voorstellen om de kaders te bepalen van het nieuwe wegenbeleidsplan. Dit scenario zorgt er namelijk voor dat we samen de leefbaarheid van de omgeving verbeteren en kunnen investeren op thema’s als duurzaamheid en participatie.