Het college van burgemeester en wethouders wil een verandering in gang zetten, zodat inwoners vanaf 2020 terecht kunnen bij één team voor hulp en ondersteuning. “We willen met één Wijkteam nog beter aansluiten bij wat inwoners nodig hebben,” aldus wethouder Corien van Starkenburg. “Als een kind bijvoorbeeld al begeleiding krijgt, dan willen we niet dat ouders ook nog langs een ander loket moeten voor vervoer naar speciaal onderwijs.” Het voorstel voor het nieuwe Wijkteam wordt donderdag 12 juli voor het eerst besproken in de gemeenteraad.

Verder lezen
“Het idee is dat inwoners vanaf 2020 bij het nieuwe Wijkteam terecht kunnen voor vragen over alle onderwerpen waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen, bijvoorbeeld over huishoudelijke hulp, leerlingenvervoer, rolstoelen, jeugdhulp en vragen over schulden. Dat kan dan via één telefoonnummer, e-mail of door binnen te lopen bij de Burgt of het Kwadrant. Het Wijkteam zal dan ook regelmatig op andere plekken in de gemeente te vinden zijn, zoals op scholen en in buurtcentra,” licht Corien van Starkenburg toe.

Totdat het nieuwe wijkteam er is, kunnen inwoners met hun vragen terecht bij het Team Sociale Ondersteuning, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Samenlevingsloket van de gemeente, zoals ze dat nu ook gewend zijn.

Simpele vragen, simpele antwoorden
Met het nieuw te vormen Wijkteam wil de gemeente inzetten op een brede aanpak voor gezinnen als dat nodig is. De meeste hulpvragen zijn simpel. Deze vragen kunnen snel worden beantwoord, met zo min mogelijk schakels ertussen. Bij meer ingewikkeldere vragen, waar ook meerdere hulpverleners bij betrokken zijn, wordt vanuit één gezinsgericht plan gewerkt. Dat gebeurt met hulpverleners die actieve hulpverlening bieden en niet altijd de hulpvraag van de klant afwachten, als daar signalen voor zijn. Dit is een doorontwikkeling van de werkwijze van het Team Sociale Ondersteuning en de Jeugd- en Gezinsteams. Deze werkwijze wil het college van B&W samenbrengen binnen één team, het nieuwe Wijkteam.

Breder pakket aan werkvelden
Met het voorstel voor één Wijkteam gaan bestaande loketten zoals de Jeugd- en gezinsteams, het Team Sociale Ondersteuning en het gemeentelijke Samenlevingsloket op in de nieuwe organisatie. De manier van werken wordt vergelijkbaar met het huidige Team Sociale Ondersteuning, waarin hulpverleners met verschillende soorten specialismen samenwerken. Het nieuwe Wijkteam krijgt een breder pakket aan werkvelden en taken.

Investeren in huisartsen
De gemeente wil blijven samenwerken met (jeugd)zorgaanbieders en met andere gemeenten voor de inkoop van jeugdhulp en Wmo-voorzieningen. Daarnaast stelt het college van B&W voor om met het nieuwe Wijkteam nog meer te investeren in de samenwerking met huisartsen. Zij hebben bijvoorbeeld een belangrijke rol bij het begeleiden van mensen met verward gedrag en bij de doorverwijzing naar jeugdhulp.

Met het nieuwe wijkteam wil het college van B&W een nieuwe invulling geven aan de taken die een aantal jaar geleden door het Rijk aan de gemeente zijn toegewezen. De gemeente is tevreden over de manier van werken bij de verschillende loketten, maar ziet nog wel verbetering in de organisatie van toegang naar hulp en ondersteuning. De gemeente gaat werken met één Wijkteam met als doel professionals nog beter te kunnen ondersteunen om de rol als regisseur van een gezinsgerichte aanpak in te vullen.

Regionale ontwikkelingen
Ook andere gemeenten in de regio hebben aangegeven hun loketten anders te gaan inrichten. Katwijk is na Alphen aan de Rijn de eerste die deze stap zet. “We kiezen voor een oplossing die goed past bij onze gemeente. We hebben ons hierbij laten inspireren door de WIJ organisaties zoals we die op meerdere plekken in het land zien,” aldus Corien van Starkenburg.