De Katwijkse Stichting Zout is vrijgesproken van miljoenenfraude. Vorige maand nog kreeg de stichting, die samen met twee Twentse instellingen verdacht werd van grootschalige PGB-fraude, een stevige eis te horen

De stichtingen zouden op grote schaal valse facturen hebben verstuurd, bijvoorbeeld door meer zorguren te factureren dan daadwerkelijk is geleverd. Dit alles zou jarenlang hebben geduurd en er zou voor miljoenen zijn gefraudeerd.

Tot grote vreugde van de verdachten blijkt dat dit alles niet aan de orde is. De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van gesjoemel met budgetten, oplichting en valsheid in geschrifte.

Uit het hiervoor overwogene blijkt dat niet kan worden bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan één van de in tenlastelegging genoemde strafbare feiten. De rechtbank acht zodoende niet bewezen wat aan verdachte ten laste is gelegd, zodat zij haar zal vrijspreken.Conclusie uit de uitspraak

Niet ongewoon
De gehanteerde werkwijze van de instellingen was weliswaar niet geheel conform de regels, maar het had tot doel om toch de juiste zorg te kunnen verlenen die de mensen nodig hadden. Deze manier van werken was niet ongewoon in de zorgwereld, en werd min of meer gedoogd. De rechtbank concludeert dat er geen intentie was om cliënten te misleiden.

Het Openbaar Ministerie wordt op haar beurt verweten niet zorgvuldig te hebben gehandeld. Er zou onvoldoende onderzoek zijn gedaan en het OM zou hebben nagelaten een compleet dossier aan te leveren, waardoor het onmogelijk was een objectief beeld te vormen van de zaak.

Het OM heeft aangegeven in hoger beroep te gaan.

Een uitgebreid verslag en de uitspraken van de rechtbank kun je hier lezen.