Op 28 juni stuurde de oppositie een brief naar formateur Adger van Helden waarin zij aangaven een financiële doorrekening van de plannen van de nieuwe coalitie te missen in het coalitieakkoord. In een brief aan alle fractievoorzitters laat Adger van Helden weten dat dit akkoord nadrukkelijk een werkdocument is. Een bijlage bij de brief laat de globale financiële doorrekening van het Coalitieakkoord 2018-2022 zien. Een concrete uitwerking zal plaatsvinden in de programmabegroting die in oktober wordt aangeboden.

Dan zal de gehele gemeenteraad haar visie kunnen geven over de te maken keuzes. Ook hiervoor geldt dat er ruimte is voor debat om plannen, aanpakken en projecten beter, efficiënter en doeltreffender te maken.Adger van Helden in een brief naar alle fractievoorzitters

De volledige brief kunt u hieronder lezen.

Lees hier de volledige brief
Aan de gemeenteraad van Katwijk Koningin Julianalaan 3 2224 EW Katwijk ZH

Betreft: Doorrekening coalitieakkoord 2018-2022

Katwijk, 3 juli 2018

Geachte fractievoorzitters,

Naar aanleiding van uw brief van 28 juni jl., stuur ik u hierbij een globale financiële doorrekening van het Coalitieakkoord 2018-2022. Dit was nadrukkelijk een werkdocument van de fracties tijdens de besprekingen. De doorrekening biedt vooral inzicht in het financiële perspectief van onze ambities voor de komende vier jaren. Een concrete uitwerking vindt plaats in de programmabegroting.

Voor de fracties van CDA, ChristenUnie, GemeenteBelangen en SGP was de Kadernota 2019 het uitgangspunt. Ook zijn de financiële aandachtspunten / risico’s die op pag. 6 in paragraaf 2.2.1. in de Kadernota 2019 zijn genoemd globaal doorgerekend en meegenomen in de berekeningen. Hoewel de meicirculaire leidt tot een verbetering van het beeld blijft de meerjarenbegroting zorgelijk. Daarom ook stellen de fracties voor de inwoners en bezoekers om een extra bijdrage te vragen. Mede omdat onze ambities in meerdere gevallen een direct gevolg zijn van wettelijke verplichtingen en/of al vastgestelde doelstellingen. Belangrijke elementen daarbij zijn de kosten voor beschermd wonen in Katwijk, de Pilot Hoornes, de herinrichting van de Mient Kooltuin en Valkenburgse meer, investeren in onderwijs(huisvesting), meer groen en inzet op duurzaamheid. Voor de energietransitie zullen nog aanvullende middelen nodig zijn.

Ook het nieuwe college wil duurzaam, transparant en zorgvuldig omgaan met de financiële middelen. De begroting moet in evenwicht komen, met een focus op het maatschappelijk rendement. Dat wordt een uitdaging. Daarom wil het college nieuwe beleidsvoorstellen met financiële consequenties binnen de begroting dekken door eerst te bekijken welk bestaand beleid kan vervallen. Bezuinigingen binnen het betreffende programma compenseren in principe eventuele overschrijdingen. Is dit niet mogelijk, dan wordt elders in de begroting gezocht. Is dat ook niet mogelijk dan worden investeringen uitgesteld. Daarnaast gaan we nog efficiënter werken en moet de gemeente taken gaan schrappen of soberder uitvoeren. Dat betekent dat we, samen met de raad, ook binnen het Sociaal Domein keuzes gaan maken.

Het overzicht is nadrukkelijk geen meerjarenbegroting van de gemeente Katwijk. Deze zal u in oktober worden aangeboden. Dan zal de gehele gemeenteraad haar visie kunnen geven over de te maken keuzes. Ook hiervoor geldt dat er ruimte is voor debat om plannen, aanpakken en projecten beter, efficiënter en doeltreffender te maken. We gaan graag met u in gesprek!

Hoogachtend,

A.Z. van Helden MA formateur