Verkenner Koen adviseert een college met CDA, ChristenUnie, SGP en GemeenteBelangen. Dat laat de gemeente Katwijk weten via een e-mail aan de redactie. Om zoveel mogelijk recht te doen aan de verkiezingsuitslag, aan de onderlinge getalsmatige verhoudingen en aan de geformuleerde inhoudelijke ambities heeft Koen op dinsdag 12 juni voorgesteld om met vier van de zes onderhandelende fracties die gezamenlijk ook een werkbare meerderheid van de raad vertegenwoordigen (CDA, ChristenUnie, SGP en Gemeentebelangen) een allerlaatste poging te doen om te komen tot een coalitie en de vorming van een college met 5 wethouders.

Lees hier de volledige brief
Lexmond, 15 juni 2018
Aan de gemeenteraad van Katwijk

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 28 mei j.l. heeft Adger van Helden als formateur mij gevraagd te verkennen of er een coalitie kan worden gevormd dat kan steunen op een voldoende meerderheid in de gemeenteraad en waarmee een aantal belangrijke politieke ambities kan worden gerealiseerd in de komende bestuursperiode.

Majeure ambities die genoemd werden waren de transitie en noodzakelijke extra investering in de zorg (sociale domein), de voortzetting van de ingeslagen weg met betrekking tot de projectlocatie Valkenburg, de realisatie van een Kennis- en Cultuurcentrum en een forse impuls voor duurzaamheid en de energietransitie.

Op basis van het verslag van de informateur zijn gesprekken gestart met het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Gemeentebelangen, de PvdA en D66. Hier lagen twee belangrijke argumenten aan ten grondslag: 1. Deze zes partijen vormen een brede afspiegeling van de raad en 2. Deze partijen verklaarden zich bereid om de genoemde ambities te realiseren.

De gesprekken tussen genoemde zes partijen hebben medio mei geleid tot een vrijwel afgerond coalitieakkoord. Het bleek echter niet mogelijk om in onderling overleg uit de verdeling van de portefeuilles te komen. Daarom werd op 28 mei besloten een verkenner van buiten te laten onderzoeken of en hoe een werkbare coalitie gevormd kon worden waarmee de ingezette, inhoudelijke koers (zoveel als mogelijk) kon worden gerealiseerd.

Na gesprekken met de fractievoorzitters van deze 6 partijen op 28 mei en enkele bilaterale gesprekken daarna heb ik besloten om, als tussenstap, met de 6 onderhandelende partijen het concept-coalitieakkoord te bespreken in het kader van de financiële mogelijkheden en perspectieven. Dit overleg heeft op vrijdag 8 juni plaatsgevonden.

Op donderdag 7 juni heb ik gesproken met vertegenwoordigers van de overige vijf fracties uit de gemeenteraad om te bezien of er, indien noodzakelijk, ook alternatieve combinaties van partijen mogelijk waren. De voornoemde inhoudelijke ambities waren daarbij de belangrijkste toetssteen.

Na de gesprekken met deze vijf partijen bleek mij dat er, zonder fundamentele wijzigingen in de voorgenomen ambities aan te brengen, redelijkerwijs geen alternatieve combinaties van partijen (buiten de zes partijen die met elkaar in gesprek waren) voorhanden waren die konden steunen op een voldoende ruime meerderheid in de raad.

Daarom heb ik op maandag 11 juni de zes onderhandelende partijen een ultiem voorstel voor de portefeuilleverdeling voorgelegd. Helaas bleek aan het einde van de dag dat er geen overeenstemming bereikt kon worden.

Om toch zoveel mogelijk recht te doen aan de verkiezingsuitslag, aan de onderlinge getalsmatige verhoudingen en aan de geformuleerde inhoudelijke ambities heb ik op dinsdag 12 juni voorgesteld om met vier van de zes onderhandelende fracties die gezamenlijk ook een werkbare meerderheid van de raad vertegenwoordigen (CDA, ChristenUnie, SGP en Gemeentebelangen) een allerlaatste poging te doen om te komen tot een coalitie en de vorming van een college met 5 wethouders.

Dit in het kader van de grote opgaven waarvoor het nieuwe college staat, de gewenste bestuursstijl en participatie en de reeds besproken evenwichtige portefeuilleverdeling. Op mijn voorstel leveren ChristenUnie, SGP en Gemeentebelangen ieder 1 fulltime wethouder en het CDA 2 wethouders (1 fulltime en 1 parttime (0,7 fte)).

Dit voorstel is op dinsdagavond 12 juni, na intensief overleg, door alle vier de fracties aanvaard.

Na de bereikte overeenstemming beëindig ik hierbij mijn werkzaamheden.

De vier fracties ronden thans onder leiding van de formateur hun werkzaamheden af.

Ik dank de vertegenwoordigers van alle fracties voor de openheid in alle gevoerde gesprekken. Ook dank ik Bianca Engelberts voor de ondersteuning die ik van haar heb gekregen.

Lexmond,

Frank Koen