Ook dit jaar sluit de jaarrekening met een positief resultaat. Er is een resultaat van ruim 5 miljoen. Dat komt door eenmalige inkomsten uit verkoop en ontwikkeling van gronden. Dit geld gaat voor het grootste deel naar de algemene reserve. De gemeenteraad en het nog te vormen college kunnen dan later besluiten wat er met dit geld gedaan wordt. Hoewel het financiële beeld op dit moment gezond is, zijn er wel uitdagingen voor de toekomst. De meerjarenbegroting laat voor 2019 en 2020 een tekort zien. De jaren daarna een plus, maar de ontwikkelingen in met name jeugdzorg en de stijgende prijzen in de bouw vragen om maatregelen. Voor nu is er voldoende reserve en het weerstandsvermogen, het vermogen om tegenvallers op te vangen, is uitstekend.

Verder lezen
In deze kadernota staat te lezen wat er gebeurt als het huidige beleid wordt voortgezet. Ook staat hierin berekend wat dit in grote lijnen zou gaan kosten. Het is dus een stand van zaken en zogenoemd beleidsarm: het nieuwe coalitieakkoord zal de te volgen koers voor de komende jaren uitstippelen. Met name de oplopende kosten van de jeugdzorg, de stijgende prijzen in de bouw en de langzaam oplopende achterstand in het beheer en onderhoud van wegen, bruggen, groen en speelvoorzieningen zorgen voor uitdagingen in de komende jaren.

Jaarrekening
Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over de bestedingen van het afgelopen jaar. Maar het gaat in de jaarrekening niet alleen om geld. Het college legt ook verantwoording af over wat er bereikt is in het afgelopen jaar. Veel van de plannen op het gebied van woningbouw, economische ontwikkeling, kunst en cultuur, leefomgeving en jeugd zijn gelukt. En dat ruim binnen de financiële kaders die waren gesteld.