Op donderdag 28 juni vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis. Op de agenda staan debatten over de erfgoedvisie, het in- en uitschepen van een rondvaartboot in de Zwaaikom, de jaarstukken 2017 en het meerjarenbeeld. De raad neemt onder andere een besluit over de herinrichting van de Hoofdstraat en de Katwijkerweg. Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. 

Verder lezen
Debat
Tussen 19.45 en 20.30 uur vindt een debat plaats over de erfgoedvisie en de uitvoeringsagenda 2017-2022. In de erfgoedvisie wordt de verbinding tussen erfgoed en andere beleidsterreinen gelegd en worden de manieren benoemd waarop erfgoed kan bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving.

Tussen 19.45 en 20.30 uur wordt ook een debat gehouden over de jaarstukken 2017. In de jaarstukken legt het college verantwoording af over de in 2017 bereikte resultaten, zowel beleidsmatig als financieel. Het voordelig saldo bedraagt € 5,3 miljoen, met name door tussentijdse winstnemingen bij een aantal grondexploitaties. Aansluitend volgt tussen 20.30 en 21.15 uur een debat over het financiële meerjarenbeeld. Het begrotingssaldo voor 2019 is € 2,9 miljoen nadelig. Het meerjarenbeeld is onder andere nadelig door de actualisering van het meerjaren investeringsplan. Het kan nog nadeliger worden door ontwikkelingen zoals de actualisatie van beheerplannen, de kosten van jeugdzorg en de kosten van de energietransitie.

Om 20.30 uur begint een debat over in- en uitschepen van een rondvaartboot in de Zwaaikom. In het Prins Hendrikkanaal mag rederij Van Hulst geen ligplaats innemen omdat het kanaal niet geschikt zou zijn voor het laten varen en afmeren van kleinere scheepvaart naast grote rondvaartboten. De rederij wil hier toeristen laten in- en uitstappen.

Besluiten
Vanaf 21.15 uur neemt de raad besluiten over:

  • Herinrichting Hoofdstraat en Katwijkerweg
  • Voorjaarsbestuursrapportage 2018
  • Actualisering bouwverordening
  • Samenstelling werkgeverscommissie