Kun je waarnemend burgemeester zijn van Wassenaar en tegelijkertijd verkenner in buurgemeente Katwijk? Niet als het aan de Democratische Liberalen uit Wassenaar ligt.

De partij is van mening dat Koen niet objectief kan handelen omdat zowel Wassenaar als Katwijk belangen hebben in projectlocatie Valkenburg. Koen zou als verkenner Katwijkse politieke partijen kunnen uitsluiten die plannen hebben die ongunstig zijn voor Wassenaar. Er zou sprake zijn van onverenigbare nevenfuncties. De liberalen verwijzen hierbij naar de gemeentewet waarin staat dat de (schijn van) belangenverstrengeling onwenselijk is:

De burgemeester vervult geen nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op de goede vervulling van zijn burgemeestersambt of op de handhaving van zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.

Koen is na het vastlopen van de coalitieonderhandelingen aangewezen als verkenner in Katwijk en heeft als taak de mogelijkheden te onderzoeken voor een nieuw te vormen coalitie. Het CDA laat bij monde van fractieleider Van Helden weten ‘geen bezwaren te hebben tegen deze zeer beperkte dubbelrol’. In een reactie laat de perswoordvoerder van gemeente Wassenaar het volgende weten:

Burgemeester Koen is gevraagd om als ‘verkenner’ te bekijken hoe een stabiel college gevormd kan worden in de gemeente Katwijk. Hij heeft positief gereageerd op het verzoek en heeft hierover de raad van Wassenaar geïnformeerd. Inmiddels heeft de fractie DLW schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Wij houden u op de hoogte van eventuele verdere ontwikkelingen.