Morgen brengt Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (Stichting iDb) in samenwerking  met de politie-eenheid Den Haag de Monitor Discriminatie Haaglanden en Hollands Midden 2017 uit. De gegevens die in de monitor zijn verwerkt geven inzicht in de omvang en aard van de voorvallen en incidenten die Stichting iDb, de Politie en Den Haag Meldt (de antidiscriminatievoorziening die de wettelijke taken voor de gemeente Den Haag uitvoert) afgelopen jaar hebben geregistreerd. De monitor wordt gelijktijdig gepubliceerd met de landelijke monitor over discriminatie.

Zowel uit het landelijk rapport als uit de regionale rapportage blijkt dat het aantal klachten en meldingen is afgenomen ten opzichte van 2016, van 1.116 in 2016 naar 980 in 2017. De daling is voor een deel te wijten aan het feit dat inwoners van de gemeente Den Haag in de eerste helft van 2017 onvoldoende waren geïnformeerd over waar zij terecht konden met hun klachten.

Verder lezen
De daling wordt ook veroorzaakt door positieve factoren, zoals de toegenomen kennis binnen de directe omgeving van personen die discriminatie ervaren. Stichting iDb maar ook andere antidiscriminatievoorzieningen hebben de afgelopen jaren kennis overgedragen aan docenten, sleutelfiguren bij migrantenorganisaties, jongerenwerkers en andere professionals zodat zij de eerste opvang bij ervaren discriminatie kunnen verzorgen. Waar nodig kan men doorverwijzen naar Stichting iDb.

De beproefde methode werkt, want soms kan de eerste opvang binnen de eigen kring meehelpen om een weloverwegen keuze te maken. Deze keuze kan leiden tot voortzetting van een klachtprocedure met ondersteuning van Stichting iDb maar men kan ook besluiten om, op basis van het verkregen inzicht, een andere keuze te maken.

Discriminatie op grond van ras en op de arbeidsmarkt blijft hardnekkig
Evenals in voorgaande jaren hadden verreweg de meeste voorvallen en incidenten betrekking op ras en de arbeidsmarkt. Bij 43% van de klachten die door Stichting iDb en Den Haag Meldt zijn geregistreerd en behandeld was sprake van discriminatie op grond van ras. Uit de cijfers van de Politie blijkt dat het bij 40% van de geregistreerde incidenten ging om discriminatie op grond van herkomst/huidskleur.

De hardnekkigheid van de problematiek bij de combinatie van arbeidsmarkt en ras wordt versterkt door de gebleken bereidheid van sommige uitzendbureaus om medewerking te verlenen aan werkgevers die geen werkzoekenden met een migrantenachtergrond in dienst willen nemen.

Toename van het aantal gewelddadige incidenten
Uit de registratiegegevens blijkt dat de dalende trend niet van toepassing is op de klachten en incidenten waarbij sprake was van geweld of geweld in combinatie met uitlating. Vooral de forse stijging bij de incidenten die de Politie heeft geregistreerd blijkt dat deze wijze van discriminatie fors is toegenomen. Bij een op de zes van de geregistreerde incidenten ging het om geweld of geweld in combinatie met uitlating.

Verdubbeling van de meldingen en klachten over discriminatie op grond van handicap en/of chronische ziekte
Uit de cijfers van de Stichting iDb, de Politie, Den Haag Meldt en het College voor de Rechten van de Mens, die in de monitor zijn opgenomen, valt op dat discriminatie op grond van handicap/chronische bijna is verdubbeld.

Het is, zonder nader onderzoek, te vroeg om een uitgesproken zware conclusie te verbinden aan deze ontwikkeling. Deze ontwikkeling kan het gevolg zijn van verslechtering van de sociaal maatschappelijke positie van personen met een handicap of een chronische ziekte. Het is echter ook mogelijk dat de toename het gevolg is van feit dat de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geleid heeft tot vergroting van de bewustwording waardoor personen met een handicap beter opkomen voor hun rechten.